Predigt 12.07.2015

Predigt vom 12.07.2015

„Gott verherrlichen“

Sprecher: Vitali Sokolov